Nasza oferta

Oferujemy pełną gamę usług dla małych i średnich firm, w tym usługi pełnej księgowości oraz obsługę kadrowo-płacową. Dla mniejszych podmiotów świadczymy usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu oraz książki przychodów i rozchodów. Dzięki nowoczesnemu podejściu i wykorzystaniu wiodących w Polsce rozwiązań informatycznych, świadczymy usługi dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta. Mamy na uwadze wymogi podatkowe, przepisy rachunkowe i prawa pracy. Zależy nam, aby wydatki na księgowość i administrację finansową Twojej firmy były dla Ciebie optymalne, tzn najniższe przy zachowaniu odpowiedniej jakości usług.

Dla każdego klienta przedstawiamy indywidualne propozycje cenowe oraz warunki współpracy!

Skontaktuj się z nami:

person
Biuro Toba Consulting
phone
33 819 63 77
email
biuro@toba.com.pl

Zakres usługi:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • sporządzanie rejestrów VAT, deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE
 • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego
 • sporządzenie sprawozdania rocznego (bilans i rachunek wyników)
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzenie sprawozdań GUS i NBP
 • reprezentacja Klienta przed US i ZUS
 • księgowanie dokumentów export/import oraz nabycia/dostawy z Unii Europejskiej
 • sporządzanie sprawozdań (bilans i rachunek wyników) w trakcie roku obrotowego, w tym na potrzeby banków i innych instytucji
 • sporządzanie bieżącej informacji na temat należności i zobowiązań
 • odbiór dokumentów od klienta
 • przygotowanie dokumentów/sprawozdań w języku angielskim

Przykładowy cennik:

Księgi handlowe - pełna księgowość
cena miesięczna

od 700 zł netto

Dokumentem jest każda faktura, rachunek, dokument wewnętrzny, lista płac. Opłata za księgowanie przelewów bankowych ustalana indywidualnie.

Zakres usługi:

 • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzanie rejestrów VAT, deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS
 • księgowanie dokumentów export/import oraz nabycia/dostawy z Unii Europejskiej
 • sporządzanie sprawozdań w trakcie roku obrotowego, w tym na potrzeby banków i innych instytucji
 • sporządzanie bieżącej informacji na temat należności i zobowiązań
 • odbiór dokumentów od klienta

Przykładowy cennik:

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ryczałtów
cena miesięczna

ryczałt (bez rejestrów VAT) od 200 zł netto
ryczałt (z rejestrami VAT) od 230 zł netto
Książka Przychodów i Rozchodów (bez rejestrów VAT) od 230 zł netto
Książka Przychodów i Rozchodów (z rejestrami VAT) od 250 zł netto

Cena obejmuje również rozliczenie ZUS i Urzędem Skarbowym właściciela.

Zakres usługi:

Przedsiębiorcom, którzy prowadzą księgowość we własnym zakresie oferujemy:

 • przegląd dokumentacji i jej ocenę pod kątem zgodności z przepisami prawa
 • przegląd sprawozdania finansowego (jeżeli nie ma obowiązku badania bilansu)

Zakres usługi ustalany jest indywidualnie i może obejmować:

 • środki trwałe oraz stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej
 • wycenę zapasów
 • analizę należności i konieczności utworzenia odpisów
 • różnice kursowych (przewidywanych i zrealizowanych)

Przykładowy cennik:

Przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych
Cena miesięczna do negocjacji

OBSŁUGA PŁACOWA
Zakres usługi:

 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji i zeznań PIT do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych DRA do ZUS
 • sporządzanie pasków pracowniczych
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzanie rocznych raportów RMUA
 • przygotowanie dokumentacji do naliczenia zasiłków ZUS
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON
 • współpraca z ZUS w zakresie wyjaśniania zawiadomień o błędach oraz sporządzania korekt dokumentów
 • prowadzenie korespondencji ZUS, komornikami, US
 • udzielenie wyjaśnień podczas kontroli ZUS i US

OBSŁUGA KADROWA
Zakres usługi ustalany jest indywidualnie i może obejmować:

 • sporządzanie umów o pracę
 • rejestracja pracownika i członków rodziny w ZUS-ie
 • wyrejestrowywanie pracowników oraz członków rodziny z ZUS-u
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów cywilno–prawnych
 • sporządzanie świadectw pracy
 • ewidencja kart urlopowych
 • rejestracja ewidencji czasu pracy w systemie
 • ewidencja zwolnień lekarskich

Przykładowy cennik:

Kadry i płace
cena miesięczna 1 pracownik/umowa zlecenie

obsługa umów cywilnoprawnych od 39 zł netto*
obsługa umów o pracę od 50 zł netto miesięcznie*

*Cena jest uzależniona od ilości pracowników i zakresu pracy.

Proponujemy naszym klientom pełną obsługę księgową projektów unijnych. Księgowanie dotacji i prawidłowe rozliczanie dotacji unijnych wymaga szerokiej wiedzy z zakresu wsparcia z UE.

 • przystosowanie polityki rachunkowości oraz planu kont projektu w zależności od stopnia skomplikowania zadań w budżecie,
 • przygotowanie opisów dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi,
 • obsługa w zakresie rozliczania projektu oraz raportowania wykonania budżetu w zakresie ustalonym z Klientem wg jego potrzeb,
 • aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych i harmonogramów płatności uwzględniających zmiany związane z postępami rzeczowo-finansowymi realizacji projektu,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie poprawności prowadzonej dokumentacji księgowej.

Przykładowy cennik:

Księgowość projektów Unijnych
Cena miesięczna do negocjacji

Zakres usługi:

 • analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: kontrola procedur w firmie, zasadność ponoszonych kosztów, zarzadzanie płynnością finansową, audyty finansowe
 • opracowanie i wdrożenie metod rachunkowości zarządczej, budżetowania oraz kontrolingu finansowego
 • doradztwo w zakresie programów ciągłej poprawy i zarządzania jakością
 • wdrożenie kluczowych wskaźników wykonania KPI (opracowanie wskaźników, wdrożenie systemu pomiaru i raportowania)

Przykładowy cennik:

Doradztwo biznesowe i konsulting
Cena do negocjacji

Właściwie przeprowadzona analiza dostarcza informacji o sytuacji finansowej Waszego przedsiębiorstwa, a w szczególności wyniku finansowym i czynnikach go kształtujących. Zakres usługi:

 • analizy dokumentów finansowych, tj. rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych,
 • analizy wskaźnikową obejmującą:
 • * analizę rentowności sprzedaży, majątku, kapitałów własnych,
 • * analiza płynności bieżącej, szybkiej,
 • * analiza poziomu zadłużenia,
 • oceny opłacalności inwestycji obejmującą:
 • * metodę zdyskontowanych korzyści netto (NPV)
 • * wewnętrzną stopę zwrotu (IRR)
 • * wskaźniki zyskowności inwestycji (PI),
 • * okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (Payback Period),
 • analizę Du Ponta (ROI, ROE, ROA, EBIT, EPS i inne),
 • analizę kosztów i korzyści w tym ENPV i wskaźniki efektywności kosztowej.

Przykładowy cennik:

Analizy finansowe
Cena miesięczna do negocjacji